H. P. Lovecraft

Pierw­szy numer Biu­le­tynu Carpe Noc­tem został w cało­ści poświę­cony życiu i twór­czo­ści Howarda Phi­lipsa Love­cra­fta, któ­rego obszerna bio­gra­fia kilka dni wcze­śniej została wydana w pol­skim prze­kła­dzie. W nume­rze znaj­dzie­cie m.in. wywiad z bada­czem HPLa — S.T. Joshim, nie­pu­bli­ko­wany w Pol­sce list Love­cra­fta oraz dwa arty­kuły na temat Cthulhu.

H. P. Lovecraft
Przewiń na górę