Biuletyn

Polska klasyka grozy

Czwarty numer Biu­le­tynu Carpe Noc­tem ma za zada­nie odkryć przed czy­tel­ni­kiem  bogac­two tak zwa­nej „pol­skiej kla­syki grozy” — a więc lite­ra­tury fantastyczno-niesamowitej twór­ców takich jak Gra­biń­ski, Huskow­ski czy Antoni Lange.  Pisa­rzy czę­sto nie­słusz­nie zapo­mnia­nych, któ­rych teraz ponowne odkry­cie winno roz­wiać mit, jakoby w Pol­sce hor­roru nigdy się nie pisało.

Krew i flaki

Trzeci numer Biu­le­tynu Carpe Noc­tem został podzie­lony na dwie czę­ści: publi­cy­styczną i lite­racką. W pierw­szej można zna­leźć dwu­głos o twór­czo­ści Edwarda Lee, arty­kuł o krwa­wych rytu­ałach oraz tekst o ciele u Clive’a Bar­kera. Nato­miast na pozo­sta­łych stro­nach cza­so­pi­sma znaj­duje się trzy­na­ście naj­lep­szych minia­tur z sierp­nio­wego kon­kursu literackiego. https://carpenoctem.pl/wp-content/uploads/2011/07/carpenoctem-biuletyn2.epub

Polacy piszą grozę!

Drugi numer Biu­le­tynu Carpe Noc­tem poświę­cony został pol­skiej gro­zie. Tym razem ma on 56 stron, a na nich m.in. Kalen­da­rium Grozy z komen­ta­rzami redak­cji, recen­zje (od „Hor­ro­ra­rium” Kaina i Kyr­cza po „Insty­tut” Jakuba Żulczyka), arty­kuł o pro­zie Mał­go­rzaty Sara­mo­no­wicz, post­ko­lo­nialną inter­pre­ta­cję „Czerni” Mai Lidii Kos­sa­kow­skiej oraz opo­wia­da­nie „Wynik mno­że­nia” Dawida Kaina i archi­walny wywiad z Łuka­szem Orbitowskim.

H. P. Lovecraft

Pierw­szy numer Biu­le­tynu Carpe Noc­tem został w cało­ści poświę­cony życiu i twór­czo­ści Howarda Phi­lipsa Love­cra­fta, któ­rego obszerna bio­gra­fia kilka dni wcze­śniej została wydana w pol­skim prze­kła­dzie. W nume­rze znaj­dzie­cie m.in. wywiad z bada­czem HPLa — S.T. Joshim, nie­pu­bli­ko­wany w Pol­sce list Love­cra­fta oraz dwa arty­kuły na temat Cthulhu.

Przewiń na górę