Kto jest legendą?

Świa­towa czo­łówka twór­ców lite­ra­tury grozy składa naj­lep­szy moż­liwy hołd Richar­dowi Mathe­so­nowi, auto­rowi m.in. powie­ści „Jestem legendą i sce­na­rzy­ście kul­to­wego serialu „Strefa mroku”. Antologia „Jest legendą„, celebrująca niewątpliwy wkład Richarda Mathesona w rozwój literatury grozy, pojawi się w sprzedaży na przełomie września i października. Na tę wyjątkową publikację składa się 15 oryginalnych opowiadań, napisanych specjalnie na potrzeby zbiorku. Po raz pierwszy do wspólnego pisania zasiadł Stephen King wraz ze swoim synem Joe Hillem – owocem tej kooperacji jest opowiadanie „Gaz do dechy” inspirowane „Pojedynkiem na szosie”. Ponad to w antologii znajdziemy takie nazwiska jak F. Paul Wil­son, Nancy A. Col­lins, John Shir­ley, Gary A. Braun­beck i  reżysera Micka Gar­risa, który rozwinął pomysł Mathesona w opowiadaniu „Ja również jestem legendą”.

Serwis Carpe Noctem objął patronat nad tą publikacją.

Ory­gi­nalne, pisane spe­cjal­nie z tej oka­zji opo­wia­da­nia wyko­rzy­stują i roz­wi­jają wątki twór­czo­ści Mathe­sona, na nowo oży­wia­jąc jego oso­bliwy, prze­ra­ża­jący i cał­ko­wi­cie praw­dziwy świat. Znaj­dziemy tu owoc pierw­szej współ­pracy na linii ojciec — syn, Ste­phen King — Joe Hill (zna­ko­mi­cie napi­sana i trzy­ma­jąca w napię­ciu histo­ria krwa­wego poje­dynku na szo­sie), swoje naj­cięż­sze działa wyta­czają m.in. Nancy A. Col­lins (pełna seksu i prze­mocy upiorna opo­wieść o nawie­dzo­nym domu), F. Paul Wil­son (zaska­ku­jąca opo­wieść męż­czy­zny, któ­rego życio­wym celem jest utrud­nia­nie egzy­sten­cji swoim sąsia­dom) i John Shir­ley (histo­ria męż­czy­zny, który cofa się w cza­sie, by zapo­biec samo­bój­stwu swo­jej dziew­czyny). Wstęp napi­sał sam Ram­sey Camp­bell, legenda bry­tyj­skiego hor­roru. Miło­śnicy twór­czo­ści Mathe­sona będą zachwy­ceni, a siła i jakość opo­wia­dań zado­woli wszyst­kich fanów lite­rac­kiej grozy.

Każdy pisarz chciałby być uho­no­ro­wa­nym tak wszech­stronną antologią.”

– Locus

Jest legendą

Kup – 34,90 zł


Kto jest legendą?
Przewiń na górę