Mediator powraca

Od dnia dzisiejszego w księgarniach szukać można „Mediatora” Petera Temple – kryminału wznowionego przez wydawnictwo Amber w miękkiej oprawie.

Pięt­na­sto­let­nia Anne Car­son zostaje porwana. Jej rodzina – milio­ne­rzy z Mel­bo­urne – jest gotowa zapła­cić każdą sumę, żeby odzy­skać dziew­czynkę. Nie zawia­da­miają poli­cji. Wynaj­mują byłego poli­cyj­nego media­tora. Chcą, żeby tylko on kon­tak­to­wał się z porywaczami. Frank Cal­der przyj­muje zle­ce­nie, cho­ciaż jest prze­ko­nany, że Car­so­no­wie popeł­niają błąd. Zwłasz­cza gdy odkrywa, że to nie pierw­sze porwa­nie w ich rodzi­nie. I że pory­wa­cze nie żądają okupu…

Mediator powraca
Przewiń na górę