Konkurs literacki wydawnictwa Agharta

Informujemy o konkursie literackim, który organizuje wydawnictwo Agharta wraz z portalami Carpe Noctem i HPLovectaft.pl.

Kon­kurs na opo­wia­da­nie weird fic­tion inspi­ro­wane twór­czo­ścią wiel­kich kla­sy­ków tego gatunku:

Ste­fana Gra­biń­skiego
Howarda Phil­lipsa Love­cra­fta
Tho­masa Ligottiego

Regulamin konkursu:

Organizatorem konkursu jest wydawnictwo „Agharta” wraz z redakcją portalu „Carpe Noctem” i „HPLovecraft.pl”
Termin nadsyłania prac mija 21 stycznia 2013 r.
Format: 4-12 stron A4, czcionka 12, odstępy między wierszami standardowe – 1, plik; doc, odt, rtf.
Konkurs dedykowany jest; S. Grabińskiemu, H.P. Lovecraftowi, T. Ligottiemu. Prace powinny więc nawiązywać do twórczości wyżej wymienionych pisarzy (lub jednego z nich).
Prace i wszelkie pytania prosimy wysyłać na adres: aghartawyd@gmail.com
Wysłanie opowiadania na konkurs jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na jego publikację przez wydawnictwo „Agharta” w zapowiedzianej antologii opowiadań.
Autor potwierdza samodzielne autorstwo przesłanego tekstu, oraz to że nie był on nigdy dotąd publikowany, a w związku z tym prawo do jego eksploatacji nie jest ograniczone żadnymi umowami.
Jedna osoba może przesłać tylko jedną pracę konkursową.
Ocena prac konkursowych i ich wybór do antologii należy do Jury w składzie: Michał Budak, Mateusz Kopacz, Paweł Mateja, Stanisław Żuławski. Liczba prac nagrodzonych i opublikowanych nie jest z góry określona.
Warunkiem publikacji tekstu jest zgoda na wszelkie ewentualne ingerencje edytorskie podyktowane względami merytorycznymi. O takiej ewentualności autor zostanie uprzedzony drogą mailową,
Nagrodą w konkursie jest publikacja tekstu w antologii opowiadań oraz zestaw książek wydawnictwa „Agharta”. Tym samym autor zrzeka się roszczeń finansowych z tytułu publikacji na czas określony w umowie wydawniczej, a także zezwala wydawnictwu na korzystanie z utworu na wszelkich polach eksploatacji na zasadach określonej czasowo licencji.
Na werdykt Jury wpływ mają następujące elementy:

  • oryginalność pomysłu.
  • jakość kompozycji (konstrukcja fabuły i jej właściwe proporcje odzwierciedlone w tekście).
  • umiejętność gry z konwencją gatunku; zręczne, subtelne a przede wszystkim twórcze przekształcenie pewnych schematów weird fiction.
  • Sprawność stylistyczna (język jako tworzywo a nie cel sam w sobie)
  • klimat narracji i przedstawionego świata, ten intuicyjny czynnik, który sprawia, że opowieść jest Niesamowita, a nie po prostu dziwna.

Dodajmy, iż ideą kon­kursu i pla­no­wa­nej anto­lo­gii jest:

  • pro­mo­cja, czy raczej przy­po­mnie­nie gatunku weird fic­tion (opo­wieść nie­sa­mo­wita), który funk­cjo­no­wał w Pol­sce mię­dzy­woj­nia (vide: liczne prze­kłady Poego, Ewersa, Mey­rinka, Wilde’a, czy twór­czość Gra­biń­skiego i jego licz­nych epigonów)
  • wyod­ręb­nie­nie wyżej wymie­nio­nego gatunku jako samo­dziel­nego i ory­gi­nal­nego z nurtu sze­roko poję­tego hor­roru, z któ­rym jest nie­słusz­nie utożsamiany
  • zapo­zna­nie pol­skiego czy­tel­nika z twór­czo­ścią nieco już zapo­mnia­nego Gra­biń­skiego, czy kom­plet­nie w Pol­sce nie­zna­nego Tho­masa Ligot­tiego, który naszym skrom­nym zda­niem jest naj­wy­bit­niej­szym żyją­cym repre­zen­tan­tem gatunku.
  • wresz­cie, last but not least wyło­nie­nie mło­dych talen­tów lite­rac­kich spo­śród już ist­nie­ją­cego grona miło­śni­ków opo­wia­dań niesamowitych.

Pre­fe­ro­wane są tek­sty jak naj­bliż­sze kla­syce gatunku pod wzglę­dem for­mal­nym, a więc krót­kie, zwię­złe, ope­ru­jące środ­kami typo­wymi dla wyżej wymie­nio­nych pisa­rzy z wyraź­nie zazna­czoną, zaska­ku­jącą pointą. Jak­kol­wiek nie zale­camy bez­po­śred­niego kopio­wa­nia pomy­słów czy stylu kla­sy­ków, to wyżej ceniona będzie wier­ność idei weird fic­tion oraz celom tego gatunku niż naj­cie­kaw­sze nawet eks­pe­ry­menty. Reasu­mu­jąc: inte­re­suje nas ory­gi­nalny pomysł w kla­sycz­nej oprawie.

Pole­cane tek­sty pozwa­la­jące lepiej zro­zu­mieć czym jest, a czym nie jest weird fic­tion (czy jak kto woli: opo­wieść nie­sa­mo­wita) jako gatu­nek, oraz jakie są jego reguły i techniki:

S. Gra­biń­ski, Z mojej pra­cowni. Opo­wieść o “Maszy­ni­ście Gro­cie”. Dzieje noweli — przy­czy­nek do psy­cho­lo­gii two­rze­nia (tekst można zna­leźć TUTAJ)

T. Ligotti, Opo­wia­da­nie grozy – sce­na­riusz kosz­maru (LINK)

H.P. Love­craft, Nad­na­tu­ralny hor­ror w lite­ra­tu­rze (LINK do wer­sji anglo­ję­zycz­nej);  Notes on Wri­ting Weird Fic­tion (LINK do wer­sji anglo­ję­zycz­nej)

M. Wydmuch, Gra ze strachem

Pla­no­wana data ogło­sze­nia wyni­ków: 2 II 2013 (może ulec zmia­nie w razie dużego zain­te­re­so­wa­nia konkursem).

Pla­no­wana data publi­ka­cji anto­lo­gii: prze­łom lutego/marca 2013.

Życzymy powo­dze­nia!

Konkurs literacki wydawnictwa Agharta
Przewiń na górę