Spis treści Ciemnych terytoriów

Znamy już spis tre­ści Ciem­nych tery­to­riów Elizy Krzyńskiej-Nawrockiej, które jesie­nią ukażą się w sprze­daży za sprawą wydaw­nic­twa Agharta. Pozy­cja ta będzie liczyć około 300 stron w for­ma­cie A5. Przypominamy, że objęliśmy tę książkę naszym patronatem. A oto, czego możemy się tam spodziewać:

Spis tre­ści:

 

WSTĘP

 

Część pierw­sza

CZŁOWIEK

 

Roz­dział 1

Cie­le­sność, duchowość

 

Roz­dział 2

Kobieta

 

Roz­dział 3

Męż­czy­zna

 

Roz­dział 4

Ero­tycz­ność – komplikacje

 

Roz­dział 5

Sobo­wtóry

 

 

Część druga

ŚWIAT

 

Roz­dział 1

Miej­sca

 

Roz­dział 2

Nie-miejsca

 

Roz­dział 3

Rze­czy­wi­stość – nierzeczywistość

 

Roz­dział 4

Ist­nie­nie – nieistnienie

 

Roz­dział 5

Inność – obcość – choroba

 

ZAKOŃCZENIE

 

Biblio­gra­fia

Spis treści Ciemnych terytoriów
Przewiń na górę