Klasyczny kryminał i nowoczesny thriller w jednym

W dniu dzisiejszym miała miejsce premiera najnowszej powieści kryminalnej Igi Karst pt. „Gdyby on tu był„. Jest to ósma książka autorki, za razem klasyczny kryminał i nowoczesny thriller. „Gdyby on tu był” została wydana nakładem Wydawnictwa Wołoszański. 

Współ­cze­sny Wro­cław. Młoda fre­elan­cerka Teresa Mil­ler pro­wa­dzi usta­bi­li­zo­wane życie u boku narze­czo­nego. Nie­spo­dzie­wana wizyta poli­cji wplą­tuje ją w sze­reg tajem­ni­czych wyda­rzeń, w któ­rych główną rolę odgrywa jej głę­boko skry­wana prze­szłość. Sytu­acja zmu­sza ją do powrotu do bole­snych wspo­mnień cza­sów, z któ­rymi chciała zerwać na zawsze.

„Gdyby on tu był” to histo­ria, w któ­rej prze­szłość zja­wia się w teraź­niej­szo­ści, zbrod­nia mie­sza się z poli­tyką, a boha­te­ro­wie wciąż poja­wiają się na nowo, odkry­wa­jąc swoje praw­dziwe oblicze.

Pełna napię­cia i zwro­tów akcji opo­wieść o tym, jak bole­sne jest sta­wa­nie twa­rzą w twarz ze zda­rze­niami, które dawno już pocho­wa­li­śmy w odmę­tach pamięci.

Klasyczny kryminał i nowoczesny thriller w jednym
Przewiń na górę