Czytaj albo zgiń!

Już pod koniec sierpnia fani surrealizmu,  groteski, horroru ekstremalnego i eksperymentalnego będą mieli okazję zakupić zbiór opowiadań „Bizarro dla początkujących„. Książka ukaże się dzięki wydawnictwu Gra­barza Polskiego i będzie sprzedawana wyłącznie przez Internet. O dokładnej dacie premiery na pewno poinformujemy. Carpe Noctem obejmie nad książką patronat.

 

Bizarro — nowy gatu­nek lite­racki, który zbom­bar­duje Twój mózg i stor­pe­duje umysł. Tek­sty czer­piące z tra­dy­cji kul­to­wego kina grozy, sur­re­ali­zmu i kla­syki czar­nego humoru spod znaku Von­ne­guta wpro­wa­dzą Cię w odmienny stan świa­do­mo­ści już po prze­czy­ta­niu kilku akapitów.

Zawarte w tej anto­lo­gii opo­wia­da­nia są jazdą po ban­dzie lite­rac­kich kon­wen­cji i poka­za­niem środ­ko­wego palca nie­do­wiar­kom: baśń, splat­ter­punk, diler­skie fan­tasy, auto­ero­tyczne science-fiction, shorty o para­no­ikach, awan­garda, gro­te­ska i porno-horror.

Naj­bar­dziej popa­prani twórcy w Pol­sce zapra­szają do kró­le­stwa bizarro-fiction. Czy­taj albo zgiń!

 

 


Czytaj albo zgiń!
Przewiń na górę