The Walking Dead: Narodziny gubernatora

Nie ma więk­szego zło­czyńcy niż Guber­na­tor. Despota rzą­dzący Wood­bury ma swoje wła­sne, chore poczu­cie spra­wie­dli­wo­ści: zda­rza mu się zmu­szać więź­niów do walki z zom­bie ku ucie­sze miej­sco­wej publiki albo uci­nać koń­czyny tym, któ­rzy wejdą mu w drogę. Kiedy tylko poja­wił się w komik­sie, został okrzyk­nięty „Zło­czyńcą roku” przez maga­zynWizard, a jego histo­ria wzbu­dziła naj­wię­cej kontrowersji.

Teraz, po raz pierw­szy, świat w końcu odkryje, jak Guber­na­tor stał się czło­wie­kiem, któ­rym jest, jak tra­fił do miej­sca, w któ­rym poznali go fani serii oraz co spra­wiło, że wyku­rzył Ricka i jego towa­rzy­szy z bez­piecz­nego więzienia.

Robert Kirk­man jest obec­nie jed­nym z naj­bar­dziej pożą­da­nych sce­na­rzy­stów komik­so­wych w USA. Prze­cie­rał szlak na rynku, two­rząc kon­tro­wer­syjną serię „Bat­tle Pope”, a kon­ty­nu­ował drogę komik­sem „Invin­ci­ble”, opo­wia­da­ją­cym o mło­dym, zaczy­na­ją­cym karierę super­bo­ha­te­rze (prawa do ekra­ni­za­cji wyku­piła wytwór­nia Para­mo­unt Pic­tu­res). Praw­dzi­wym suk­ce­sem oka­zały się „Żywe trupy”, dzięki któ­rym Kirk­man na stałe wpi­sał się w annały świa­to­wego komiksu. Nie­mała w tym zasługa świet­nej seria­lo­wej ekra­ni­za­cji, któ­rej drugi sezon roz­po­czyna się wraz z publi­ka­cją niniej­szej książki.

Autorzy: Robert Kirkman, Jay Bonansinga

Wydawca: Sine Qua Non

Data premiery: 9 listopada 2011

 

The Walking Dead: Narodziny gubernatora

Data wydania: 2011-11-09

Przewiń na górę