W otchłani Imatry – zapowiedź i preorder

Wydawnictwo Dobre Historie zapowiedziało wydanie retro-kryminału W otchłani Imatry Ławrowa.  Powieść ta ukaże się w styczniu roku 2013, ale już teraz na stronie wydawnictwa prowadzony jest preorder.

Jest rok 1893. W pociągu Kolei Niko­ła­jew­skiej, w tajem­ni­czych oko­licz­no­ściach umiera rosyj­ski milio­ner Jegor Paw­ło­wicz Woro­biow, który tuż przed śmier­cią  pró­buje wyja­wić córce man­dżur­ski sekret jej rodu. W śledz­two natych­miast anga­żuje się Metody Kobył­kin – znany w całej Rosji detek­tyw, wie­lo­krot­nie porów­ny­wany do fran­cu­skiego Vido­cqa. Z pozoru sym­pa­tyczny, star­szy pan, w rze­czy­wi­sto­ści jest śmier­tel­nie groźną bro­nią wymiaru spra­wie­dli­wo­ści. Wraz z zaufa­nymi agen­tami, Kobył­kin podej­muje się roz­wią­za­nia mrocz­nej zagadki rodu Woro­bio­wów. Obfi­tu­jące w zwroty akcji śledz­two, odkrywa przed Czy­tel­ni­kami kolejne zbrod­nie, prze­no­sząc boha­te­rów w coraz bar­dziej egzo­tyczne zakątki naszego globu…

W otchłani Imatry – zapowiedź i preorder
Przewiń na górę