Teraz dostępne od… teraz

Swoją premierę ma dzisiaj powieść „Teraz” Aleksandra Wiernego. Wydany przez Oficynkę metafizyczny kryminał można kupić za 25 zł.

Intry­gu­jący, poru­sza­jący, inny – kry­mi­nał meta­fi­zyczny. 

Kilka osób w podej­rza­nych oko­licz­no­ściach otrzy­muje intratne pro­po­zy­cje. Nie do końca wie­dzą, co mają robić, nikt nie wie też, o co może naprawdę cho­dzić. Ale stany ich kont zna­cząco się zwięk­szają, a to jest prze­cież naj­waż­niej­sze. Do czasu…

Żądze, pra­gnie­nia, mani­pu­la­cja, wewnętrzne kon­flikty i dra­maty – oto mate­ria, z któ­rej utkany jest kry­mi­nał Alek­san­dra Wier­nego. Powieść czę­sto­chow­skiego pro­za­ika to ory­gi­nalne połą­cze­nie tema­tyki kry­mi­nal­nej z meta­fi­zyczną, każące zasta­no­wić się nad tym, co tak naprawdę kie­ruje nami w życiu.

Teraz dostępne od… teraz
Przewiń na górę