Szaleństwo przyjdzie nocą

Już wkrótce na polu długiej formy horroru zadebiutuje Grzegorz Gajek, autor wielu opowiadań, które publikowane były w magazynach fantastycznych i tematycznych serwisach internetowych. Powieść Szaleństwo przychodzi nocą wydana zostanie przez wydawnictwo Novae Res. Polecamy też stronę autora: gajekgreg.pl.

Sta­niek miał dzie­sięć lat, kiedy matka wywio­zła go z oku­po­wa­nej przez Hitle­row­ców War­szawy na wieś, gdzie wyda­wało się, że będą bez­pieczni. Jed­nak to wła­śnie tam Sta­niek napo­tkał przed­wieczne zło, które miało mu towa­rzy­szyć przez całe życie. Długo pozo­sta­wało uśpione. W tym cza­sie zmie­nił się świat, zmie­niła się Pol­ska, Sta­niek z chłopca stał się star­cem. Ale ono pozo­stało takie samo. I w końcu, po sześć­dzie­się­ciu latach – prze­bu­dziło się. Kosz­mar z dzie­ciń­stwa zaczyna się od nowa, tylko że tym razem może pochło­nąć wszyst­kich, któ­rych Sta­niek kocha.

Każdy naród ma swoje demony. Sza­leń­stwo przy­cho­dzi  nocą to opo­wieść o naszych demo­nach, o sza­leń­stwie, które odzie­dzi­czy­li­śmy po przodkach.

 

Szaleństwo przyjdzie nocą
Przewiń na górę