Rzeźbiarz już dziś

Od dziś można już kupić kolejny thriller przygotowany przez wydawnictwo Prószyński i Ska. Jeśli nie macie jeszcze dość morderstw w artystycznej otoczce, „Rzeźbiarz” Gregory’ego Funaro powinien Was zainteresować. Książkę można kupić za 29,90 zł.

Jest to również pierwszy tom „Zabójczej serii” wydawnictwa Prószyński i S-ka, poświęconej seryjnym mordercom.  Jak informuje wydawnictwo, Zabójcza seria” została zaprojektowana z myślą o miłośnikach kryminału, zainteresowanych tematyką związaną z seryjnymi morderstwami. Seryjne morderstwa to nie tylko najbardziej skomplikowane, najtrudniejsze i jednocześnie najbardziej głośne przypadki w historii kryminalistyki i psychologii. Są to również przypadki najbardziej szokujące, ukazujące najmroczniejsze zakamarki ludzkiej psychiki. To samo można powiedzieć o fabułach książek wybranych do „Zabójczej serii”. Doskonale napisane i starannie przetłumaczone pozycje, o zaskakującej fabule i błyskotliwej konstrukcji postaci, z pewnością nie zawiodą Czytelnika. Kolejne tomy cyklu –  „Seryjny”, „Palownik” i „The Cruelest Cut” – ukażą się w przyszłym roku.

Mro­żąca krew w żyłach histo­ria seryj­nego mor­dercy, dla któ­rego zabi­ja­nie jest naprawdę sztuką.

Za życia byli ułomni. Po śmierci stali się dosko­na­łymi dzie­łami sztuki – ich ciała prze­mie­niły się w repliki naj­słyn­niej­szych rzeźb Michała Anioła. Tylko Rzeź­biarz potrafi wydo­być z nich praw­dziwe piękno i spra­wić, by świat doce­nił jego dar.

Agent spe­cjalny FBI, Sam Mar­kham, wytro­pił już wielu seryj­nych zabój­ców, ale ten prze­ciw­nik jest wyjąt­kowy: skru­pu­latny, meto­dyczny i bez­względ­niej­szy od jakie­go­kol­wiek ze zbrod­nia­rzy, z któ­rymi Mar­kham miał do czy­nie­nia. Jedyny trop to dedy­ka­cja umiesz­czona na pierw­szym „posągu”. Jej adre­satką jest Cathy Hil­de­brant, histo­ryk sztuki, która podob­nie jak Sam oba­wia się, że to dopiero począ­tek mor­der­czej serii.

W spo­koj­nym mia­steczku w sta­nie Rhode Island Rzeź­biarz przy­go­to­wuje swoje naj­now­sze maka­bryczne dzieło i czeka, aż Cathy wpad­nie w jego ręce, prze­ko­nany, że dopiero wtedy świat zro­zu­mie w pełni jego prze­sła­nie. Mar­kham może ją ura­to­wać, ale musi prze­nik­nąć do cho­rego, wypa­czo­nego umy­słu psy­cho­paty nim prze­ra­ża­jąca rzeźba zosta­nie ukończona…

Rzeźbiarz już dziś
Przewiń na górę