Przesunięcie ogłoszenia wyników

Infor­mu­jemy, iż wyniki kon­kursu lite­rac­kiego orga­ni­zo­wa­nego przez Carpe Noc­tem wraz z wydaw­nic­twem Kabort do wia­do­mo­ści podane zostaną jutro. Za nie­wiel­kie prze­su­nię­cie przepraszamy.