Premiera Piętna

Miłośnicy thrillerów mogą zacierać ręce. Dzisiaj ma premierę najnowsza powieść Karin Slaughter. „Piętno” ma 416 stron i na księgarskie półki trafi za sprawą Wydawnictwa Rebis.

Kiedy agent spe­cjalny Will Trent przy­bywa do okręgu Grant, musi się zmie­rzyć z miej­scową poli­cją kry­jącą swo­ich i wie­loma wąt­pli­wo­ściami doty­czą­cymi śmierci jed­nego z aresz­tan­tów. Nie rozu­mie, dla­czego detek­tyw Lena Adams stara się przed nim coś ukryć, i nie zna roli, jaką ode­grała w śmierci sza­no­wa­nego szefa miej­sco­wej poli­cji. Nie wie rów­nież, dla­czego wdowa po tym sze­fie, dok­tor Sara Lin­ton, despe­racko pra­gnie jego pomocy.

Autor: Karin Slaughter

Tytuł: „Piętno”

Tytuł ory­gi­nalny: Bro­ken

Prze­kład: Alek­san­dra Górska

Wydawca: Rebis

For­mat: 416 s.

Cena: 35,90

Premiera Piętna
Przewiń na górę