Powiedz prawdę

Hannah - Powiedz prawdę

Informujemy o premierze powieści kryminalnej Sophie Hannah „Powiedz prawdę”, którą w cenie 31,90zł wydało G+J.

Pro­du­centka tele­wi­zyjna Fliss Ben­son dostaje ano­ni­mową kartkę z szes­na­stoma cyframi uło­żo­nymi w cztery rzędy i kolumny. Nic jej one nie mówią.

Tego samego dnia Fliss dowia­duje się, że będzie pra­co­wała przy fil­mie doku­men­tal­nym o pomył­kach sądo­wych doty­czą­cych kobiet nie­słusz­nie oskar­żo­nych o dzie­cio­bój­stwo, któ­rego sce­na­riusz sku­pia się na trzech boha­ter­kach: Helen Yar­dley, Sarze Jag­gard i Rachel Hines. Wszyst­kie trzy są już na wol­no­ści, a fana­tyczka ochrony praw dziecka, dok­tor Judith Duffy, która dopil­no­wała, by dostały wyroki doży­wot­niego wię­zie­nia, jest obiek­tem docho­dze­nia o łama­nie etyki zawodowej.

Helen Yar­dley zostaje nagle zamor­do­wana w swoim domu, a przy jej zwło­kach poli­cja znaj­duje kartkę zapi­saną szes­na­stoma cyframi…

Powiedz prawdę
Przewiń na górę