Podróże z Gra­biń­skim, odjazd!

Naj­bliż­sze kilka tygo­dni w środo­wi­sku lite­rac­kiej grozy upły­nie pod zna­kiem Ste­fana Gra­biń­skiego. W sierp­niu Agharta pla­nuje wydać zbiór ciężko dostęp­nych do tej pory utwo­rów pol­skiego Poe’a oraz wzno­wić powieść, która wśród fanów naszego fan­ta­sty uro­sła już w legendę — Klasz­tor i morze, zaś we wrze­śniu nakła­dem wydaw­nic­twa Zysk i S-ka wycho­dzi objęty naszym patro­na­tem tom Demon ruchu i inne opo­wia­da­nia. W związku z tym Carpe Noc­tem zapra­sza Was na cykl arty­ku­łów zaty­tu­ło­wany Podróże z Gra­biń­skim, któ­rych kole­jowa trasa będzie prze­bie­gać przez twór­czość i życie naszego kla­syka. Pierw­sza sta­cja już dziś, a trak­to­wać będzie ona o moty­wach parap­sy­cho­lo­gii i spi­ry­ty­zmu w jego utwo­rach. Tak więc — pro­szę wsia­dać, drzwi zamykać!

Stacja pierwsza – Michał Budak: „Parapsychologia i spirytyzm„.

Podróże z Gra­biń­skim, odjazd!
Przewiń na górę