Pociąg wreszcie nadjechał!

W końcu doczekaliśmy się premiery jednej z najbardziej oczekiwanych przez fanów grozy książki tego roku. Od dzisiaj możecie kupić zbiór Stefana Grabińskiego Demon ruchu i inne opowiadania” . Książka ma 544 strony i zawiera następujące utwory: Głu­cha przestrzeń”, „Smoluch”, „Fałszywy alarm”, „Demon ruchu”, „Maszynista Grot”, „Sygnały”, „Dziwna stacja”, „Błędny pociąg”, „Ślepy tor”, „Ultima Thule”, „Przy­pa­dek”, „Pro­ble­mat Cze­lawy”, „Satur­nin Sek­tor”, „Kochanka Sza­moty”, „Pro­jek­cje”, „W domu Sary”, „Czad”, „Sza­lona zagroda”, „Czer­wona Magda”, „Biały Wyrak” i „Pożarowisko”. 

Demo­niczna loko­mo­tywa mija sta­cję… w oknach wago­nów bra­kuje szyb, a z pustki prze­dzia­łów zieje pie­kielna groza… Wraz z gwiz­dem roz­cho­dzi się jęk potę­pio­nych dusz wid­mo­wych pasa­że­rów… Wędrowny demon kolei prze­ta­cza się po chłod­nej stali torów, pała­jąc żądzą pręd­ko­ści. Zbliża się herold śmierci…

 „Demon ruchu” to zbiór naj­lep­szych opo­wia­dań Ste­fana Gra­biń­skiego, mistrza grozy, nazy­wany pol­skim Edga­rem Alla­nem Poe i H.P. Love­cra­ftem. Histo­rie wypeł­nione są tym, co dla Gra­biń­skiego naj­bar­dziej cha­rak­te­ry­styczne – potrzebą eks­plo­ra­cji tajem­nych sił w gwał­tow­nie zmie­nia­ją­cym się świe­cie począt­ków XX wieku. Od wid­mo­wych pocią­gów, przez demony zamiesz­ku­jące kominy, po żywio­łaki wznie­ca­jące pożary – hor­ror Ste­fana Gra­biń­skiego sma­kuje jak nigdy przed­tem. I stra­szy, jak nie­wielu dzisiaj.

 Wszy­scy na pokład! Demon ruchu odjeż­dża. Podróż będzie niesamowita!

Autor: Ste­fan Grabiński

Tytuł: „Demon ruchu i inne opowiadania”

Wydawca: Zysk i s-ka

Liczba stron: 544

Oprawa: twarda

Cena: 39,90 zł

Data wyda­nia: 20 wrze­śnia 2011

Pociąg wreszcie nadjechał!
Przewiń na górę