Oko czerwonego cara

Kolejną dzisiejszą premierą z wydawnictwa Albatros jest „Oko czerwonego cara” Sama Eastlanda – kryminał w realiach stalinowskiej Rosji.

Powieść kry­mi­nalna, któ­rej akcja roz­grywa się w realiach sta­li­now­skiej Rosji. Pierw­sza z serii ksią­żek, któ­rych boha­te­rem jest inspek­tor Pek­kala, ofi­cer śled­czy do zadań spe­cjal­nych, znany jako Szma­rag­dowe Oko, nie­gdyś naj­bar­dziej zaufany czło­wiek cara Miko­łaja II.

Sybe­ria, rok 1929. Po dzie­wię­ciu latach zesła­nia gułag opusz­cza tajem­ni­czy wię­zień 4745-P, były inspek­tor car­skiej poli­cji, który wsła­wił się nie­zwy­kłą sku­tecz­no­ścią w tro­pie­niu naj­groź­niej­szych prze­stęp­ców. W zamian za zła­go­dze­nie wyroku Pek­kala zbada sprawę zabój­stwa rodziny Roma­no­wów, doko­na­nego rze­komo na roz­kaz Lenina. Pomimo iż rząd rewo­lu­cyjny przy­jął odpo­wie­dzial­ność za egze­ku­cję, nadal pozo­stały wąt­pli­wo­ści co do rze­czy­wi­stego prze­biegu wyda­rzeń w Jeka­te­ryn­burgu. Czy zbrodni fak­tycz­nie doko­nali cze­ki­ści? Co stało się z cia­łami zabi­tych? Gdzie podział się legen­darny car­ski skarb? W razie powo­dze­nia misji detek­tyw odzy­ska upra­gnioną wol­ność – będzie mógł opu­ścić Rosję i połą­czyć się z narze­czoną, z którą roz­dzie­lił go wybuch rewo­lu­cji. Za porażkę zapłaci śmier­cią. Pek­kala odnaj­duje ciała Roma­no­wów w szy­bie opusz­czo­nej kopalni; bra­kuje jed­nak zwłok care­wi­cza Alek­sego. Gdy zaczy­nają ginąć kolejni świad­ko­wie, staje się jasne, że praw­dziwy mor­derca cara Miko­łaja II czai się w pobliżu…

 
Oko czerwonego cara
Przewiń na górę