Nowy polski kryminał

Premierę ma dzisiaj kryminał „Mor­der­stwo tuż za rogiem” Zofii Małopolskiej, wydany przez Prószyńskiego i S-ka.

Nie miał domu, był cał­kiem sam, nikt nie wie, dla­czego musiał umrzeć w taki sposób…

 Pew­nej burzo­wej nocy, na jed­nym z kra­kow­skich osie­dli, od sil­nego ude­rze­nia w głowę, ginie męż­czy­zna. Nie ma przy sobie doku­men­tów, ale wszystko wska­zuje na to, że był ubo­gim i bez­dom­nym alkoholikiem.

 Śledz­two pro­wa­dzi komi­sarz Bart­nik. W docho­dze­niu, pomaga mu nieco wścib­ska star­sza pani – daw­niej jego nauczy­cielka, a teraz men­torka. Na pierw­szy rzut oka, sprawa nie wydaje się skom­pli­ko­wana. Tyle że z jakie­goś powodu, ruty­nowe dzia­ła­nia poli­cji nie przy­no­szą efek­tów. Śledz­two nabiera tempa, kiedy Bart­nik odkrywa, że zamor­do­wany męż­czy­zna nie był pospo­li­tym klo­szar­dem. Zaska­ku­jące szcze­góły z życio­rysu ofiary napro­wa­dzają śledz­two na nowe tory. Wiele wska­zuje na to, że dziwna prze­szłość zamor­do­wa­nego męż­czy­zny to klucz do zagadki jego śmierci.

Nowy polski kryminał
Przewiń na górę