Miasteczko Niceville – horror na lato!

Dzisiaj polską premierę ma powieść „Mia­steczko Nice­villeCar­sten Stroud. Jest to pierw­sza część serii zna­ko­mi­tych hor­ro­rów, któ­rych akcja roz­grywa się w tajem­ni­czym mia­steczku na połu­dniu Sta­nów Zjednoczonych. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Prószyński i S-ka, więcej informacji na jej temat możecie znaleźć tutaj.

W Nice­ville liczba porwań jest o wiele wyż­sza od prze­cięt­nej…

Pew­nego wio­sen­nego dnia dzie­się­cio­letni Rainey Teague nie wraca ze szkoły do domu. Śledztwo pro­wa­dzi były żołnierz sił spe­cjal­nych Nick Kava­naugh, obec­nie detek­tyw wydziału kry­mi­nal­nego. Dni mijają i rodzina traci nadzieję na powrót chłopca – a kiedy poli­cja go znaj­duje, jest żywy, ale w śpiączce i nie wia­domo, czy kie­dy­kol­wiek odzy­ska przytomność.

Rok póź­niej znika bez śladu kolejna miesz­kanka Nice­ville, star­sza kobieta, nale­żąca do jed­nej z naj­star­szych i naj­wy­bit­niej­szych rodzin w mie­ście. Nick Kava­naugh znowu pro­wa­dzi śledz­two, zosta­jąc wcią­gnięty w mroczny świat pomię­dzy życiem a śmier­cią, gdzie sta­nie twa­rzą w twarz ze sta­ro­żytną zło­wrogą siłą, która czai się pod mia­stem, mrocz­niej­szą i star­szą niż gór­ski las ota­cza­jący jej źródło: głę­boką na tysiąc stóp otchłań znaną jako Krater.

Miasteczko Niceville – horror na lato!
Przewiń na górę