Kto prowadzi podwójne życie?

Dzi­siaj swoją pre­mierę ma thriller „Podwójne życie” debiut lite­racki Oliviera Harrisa. Książka ukazała się nakła­dem wydaw­nic­twa Pró­szyń­ski i S-ka i jak sugeruje wydawca, zwia­stu­je naro­dziny nowego gatunku i świetną serię kryminalną. Powieść liczy 424 strony i kosztuje 37 złotych.

Nick Bel­sey z lon­dyń­skiej docho­dze­niówki zna­lazł się w ślepym zaułku. Został bez dachu nad głową, pie­nią­dze roze­szły się na hazard i alko­hol, w oczy zagląda mu widmo ban­kruc­twa. Do tego jesz­cze jego zwol­nie­nie z pracy jest wła­ści­wie prze­są­dzone, mię­dzy innymi za sprawą romansu z żoną szefa. Nie­ocze­ki­wa­nie jed­nak los daje mu drugą szansę: przy­pad­kowo tra­fia do niego sprawa dziw­nego zagi­nię­cia miesz­kańca naj­bo­gat­szej ulicy Lon­dynu, Bihops Ave­nue. Bel­sey posta­na­wia zmyć swoje winy, posłu­gu­jąc się w tym celu mająt­kiem zagi­nio­nego. Jed­nak nie tylko on inte­re­suje się Alek­sie­jem Devereux. 

Kto prowadzi podwójne życie?
Przewiń na górę