Grisham młodzieżowo

Grisham - Uprowadzenie

Informujemy o premierze najnowszej powieści jednego z najbardziej poczytnych pisarzy na świecie – Johna Grishama. „Uprowadzona” jest drugą częścią cyklu, którego bohaterem jest Theo Boone. Książki z tym bohaterem, w samych Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii rozeszły się w nakładzie ponad miliona egzemplarzy. Dzisiaj również pojawi się wznowienie części pierwszej – „Młody prawnik„. Obie książki przygotowało Wydawnictwo Amber. 

Jego rodzice są praw­ni­kami. Przy­ja­ciele rodzi­ców są praw­ni­kami. Jego przy­ja­ciele są praw­ni­kami. Jego pies wabi się Sędzia, a on marzy, żeby zostać prawnikiem.

Jego marze­nie speł­niło się szyb­ciej niż to możliwe.

W pierw­szej czę­ści nowej serii Johna Gri­shama The­odore Boone. Młody praw­nik Theo został wcią­gnięty w sam środek sen­sa­cyj­nego pro­cesu o zabójstwo.

Tym razem dra­ma­tyczne wyda­rze­nia roz­gry­wają się bli­żej jego domu…

Przy­ja­ciółka Theo, April, zostaje upro­wa­dzona. Theo wie coś, co mogłoby pomóc poli­cji, lecz nie może tego zdradzić.Postanawia sam odna­leźć April. Ale musi użyć całej swo­jej praw­ni­czej wie­dzy (i paru praw­ni­czych sztu­czek wujka Ike’a, czar­nej owcy rodu Boone’ów), żeby odkryć zaska­ku­jącą prawdę… i nie zła­mać prawa.

Upro­wa­dze­nie to kla­syczny thril­ler praw­ni­czy Gri­shama wypeł­niony akcją, suspen­sem i napię­ciem, z kla­sycz­nym Gri­sha­mow­skim boha­te­rem… tylko znacz­nie młod­szym. Theo to prze­ni­kliwy i bez­kom­pro­mi­sowy młody pasjo­nat, który sza­nuje prawo, wal­czy o spra­wie­dli­wość i który – jak Mitch McDe­ere z Firmy – zostaje posta­wiony w sytu­acji pozor­nie bez wyjścia.

Theo Boone zafa­scy­no­wał miliony fanów Johna Gri­shama w każ­dym wieku w 2010 roku.

The­odore Boone. Młody praw­nik tra­fił na szczyt świa­to­wych list best­sel­le­rów, a Theo stał się nowym boha­te­rem nowego poko­le­nia czy­tel­ni­ków i nową ikoną lite­ra­tury młodzieżowej.

 —

Młody prawnik

Wydaw­nic­two: Amber

Oprawa: miękka, lakier wybiórczy

Liczba stron: 240

Cena: 29,80

„Uprowadzona”

Ilość stron: 240

Cena: 29,80

Grisham młodzieżowo
Przewiń na górę