Grabiński po raz kolejny

Ostatnio informowaliśmy o premierze Figur pożą­da­nia, figur pisa­nia w wybra­nych nowe­lach Ste­fana Gra­biń­skiego Kata­rzyny Trze­ciak, a już dzisiaj kolejna wspaniała, związana z tym pisarzem premiera. Pod patronatem Carpe Noctem wydawnictwo Agharta wydało wczoraj Ciemne terytoria dr Elizy Krzyńskiej-Nawrockiej.

Jest to pierw­sza od wielu lat tak obszerna mono­gra­fia twór­czo­ści autora Demona ruchu, kon­cen­tru­jąca się przede wszyst­kim na pro­ble­ma­tyce czło­wieka i świata. Zda­niem autorki Gra­biń­ski to nie tylko uznany kla­syk hor­roru, ale twórca o zain­te­re­so­wa­niach znacz­nie szer­szych. Mimo iż do czy­nie­nia mamy z książką naukową, czyta się ją świet­nie i z pew­no­ścią jest to lek­tura godna pole­ce­nia każ­demu miło­śni­kowi autora Sala­man­dry, lite­ra­tury grozy, wresz­cie – lite­ra­tury w ogóle…

Obie autorki znane być mogą tym fanom literatury grozy, którzy zainteresowali się niedawno zakończonym festiwalem GRoza, GRoteska, Grabiński, w trakcie którego można było posłuchać ich prelekcji oraz paneli dyskusyjnych z ich udziałem.

Należy dodać, że powyżej wspomniane książki to najobszerniejsze (obok nowego Rocznika Przemyskiego, którym również można znaleźć teksty obu autorek) publikacje poświęcone postaci polskiego mistrza weird fiction od wielu lat.

Grabiński po raz kolejny
Przewiń na górę