Dziewczyna w tunelu

Dzisiaj swoją premierę ma thriller „Dziewczyna w tunelu” autorstwa Andersa Roslunda i Borge Hellstrom. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Albatros i można ją kupić za ok. 33 zł.

Czter­dzie­ści troje prze­stra­szo­nych, głod­nych, zanie­dba­nych rumuń­skich dzieci porzu­co­nych w samym środku Sztok­holmu. Ciało zakłu­tej nożem kobiety z twa­rzą zje­dzoną przez szczury zna­le­zione w pod­zie­miach szpi­tala. Przy­tło­czony masą bie­żą­cych docho­dzeń i prze­śla­do­wany wyrzu­tami sumie­nia z powodu wypadku, który kie­dyś spo­wo­do­wał, inspek­tor Evert Grens bez entu­zja­zmu przy­stę­puje do uczest­nic­twa w kolej­nych dwóch śledz­twach. Popro­wa­dzi je razem z młodą poli­cjantką Marianą Her­mans­son i komi­sa­rzem Sve­nem Sund­kvi­stem. Oka­zuje się, że sprawa dzieci to odprysk więk­szej, mię­dzy­na­ro­do­wej afery, która wykra­cza poza gra­nice Szwe­cji. Mają w niej udział agen­cje wywia­dow­cze. Tropy zabój­stwa pro­wa­dzą do pod­ziem­nego świata Sztok­holmu – liczą­cego setki kilo­me­trów sys­temu beto­no­wych tuneli prze­bie­ga­ją­cych pod uli­cami mia­sta. Miesz­kają w nich ludzie bez­domni, wyklu­czeni z nor­mal­nego życia, two­rząc spo­łecz­ność rzą­dzącą się wła­snymi pra­wami. Chcąc dopaść mor­dercę, Evert i Sven muszą tam zejść. W tym samym cza­sie w kościele św. Klary poja­wia się kil­ku­na­sto­let­nia dziew­czyna; przez wiele godzin sie­dzi bez ruchu. Próby nawią­za­nia z nią kon­taktu oka­zują się bez­owocne. Coś łączy ją z zabitą kobietą…

Dziewczyna w tunelu
Przewiń na górę