Dzień Zwycięstwa nadszedł wczoraj

Wydawnictwo W.A.B. wypuściło wczoraj na rynek kolejny kryminał autorstwa znanego z „Granatowej krwi” (nasza recenzja) i „Długiego weekendu” (nasza recenzja) Wiktora Hagena. Książka ma tytuł „Dzień zwycięstwa”, a jej bohaterem jest komisarz Robert Nemhauser. Więcej informacji o książce znajdziecie tutaj.

Zda­rza się dzień, gdy nic nie idzie tak, jak iść powinno. W tym dniu zapla­no­wano wspa­niałe pokazy, nie­zwy­kłe wido­wi­ska i tysiące atrak­cji. W tym dniu widzo­wie mieli szanse spo­tkać się ze sztuką, zoba­czyć rze­czy, któ­rych nie widzi się na co dzień, odpo­cząć na świe­żym powie­trzu i obej­rzeć pokaz fajer­wer­ków. Ten dzień zakoń­czył się ina­czej, niż prze­wi­dy­wano. W zamknię­tym pokoju odkryto zwłoki sta­rego wete­rana, który praw­do­po­dob­nie popeł­nił samo­bój­stwo. Dla­czego jed­nak ślady prze­czą tej hipo­te­zie? 
Ten dzień ma dla komi­sa­rza Roberta Nem­hau­sera rów­nież inne nie­przy­jemne nie­spo­dzianki. Restau­ra­cji, w któ­rej dora­bia, zaczyna prze­szka­dzać nie­przy­jemna kon­ku­ren­cja. Ten dzień nie skoń­czy się tak szybko, zwłasz­cza że doj­dzie do mor­der­stwa jak ze złego snu. Czy to zda­rze­nie wiąże się ze śmier­cią wete­rana? Ten dzień wszy­scy boha­te­ro­wie zapa­mię­tają na długo.

Dzień Zwycięstwa nadszedł wczoraj
Przewiń na górę