Dom kości już stoi

Wczoraj za sprawą wydawnictwa Replika, na księgarskich półkach pojawił się „Dom kościGrahama Mastertona. Wznowienie odróżnia od starego nie tylko ładna ilustracja okładkowa. Powieść została wzbogacona trzema opowiadaniami Mastertona. Na deser będziemy mogli przeczytać:  „Szarą Madonnę”, „Kształt bestii” i „Pośpiesznego Potwora”. 

John, młody chło­pak marzący o tym, by zostać gwiazdą rocka, roz­po­czyna pracę w agen­cji nie­ru­cho­mo­ści pana Vane’a w Stre­atham. Wła­ści­ciel to dziwny i tajem­ni­czy osob­nik, skry­wa­jący mroczny i nie­bez­pieczny sekret. Boha­ter szybko odkrywa, że pan Vane posiada spe­cjalną listę domów, któ­rych sprze­dażą nie pozwala się zaj­mo­wać nikomu. Oka­zuje się, że ludzie odwie­dza­jący te domy zni­kają w tajem­ni­czych oko­licz­no­ściach. Tym­cza­sem w jed­nym z budyn­ków robot­nicy natra­fiają na dzie­siątki szkie­le­tów. John wraz z grupką przy­ja­ciół odkryje prze­ra­ża­jącą prawdę na temat potęż­nych mocy zagnież­dżo­nych w ścia­nach domostw. Roz­pęta się kosz­mar, jakiego nawet nie śnili.

Dom kości już stoi
Przewiń na górę