Czerwony hotel najpierw w e-booku

Już dzisiaj możecie kupić najnowszą powieść Grahama MastertonaCzerwony hotel” w formie e-booka. Książka jest dostępna w formatach: epub i mobi, można ją znaleźć w większości księgarni internetowych. Jest to o tyle ciekawe posunięcie ze strony Wydawnictwa Rebis, że wydania papierowego możemy spodziewać się dopiero za dwa tygodnie. Lubujący się w powieściach o duchach posiadacze czytników i tabletów mogą czuć się wyróżnieni.

„Czerwony hotel” to trzecia powieść z serii o Sissy Sawyer.

Sissy Sawyer potrafi prze­wi­dzieć przy­szłość z kart i posiada zdol­no­ści parap­sy­chiczne. Pew­nego dnia odwie­dza Sissy jej przy­rodni bra­ta­nek Billy wraz ze swoją dziew­czyną, T-Yon, którą nawie­dzają potworne kosz­mary zwią­zane z jej bra­tem, Eve­re­stem. W tym samym cza­sie, w nale­żą­cym do Eve­retta Czer­wo­nym Hotelu w Luizja­nie, dzieję się bar­dzo dziwne rze­czy. Znika poko­jówka, zosta­wia­jąc po sobie jedy­nie kałużę krwi. Sły­chać dziwne, nie­po­ko­jące dźwięki, któ­rych źródła nie da się zlo­ka­li­zo­wać, w wan­nie znaj­dują się poćwiar­to­wane zwłoki poli­cjanta. Powoli staje się jasne, że to miej­sce jest nawie­dzone przez duchy poprzed­nich wła­ści­cieli, które chcą doko­nać zemsty. Nie wia­domo jed­nak, za co chcą się mścić ani – co gor­sza – jak je powstrzymać…

Czerwony hotel najpierw w e-booku
Przewiń na górę