Stefan Grabiński

Wichrowate linie

Linje rozproszone Pisząc o zbiorze utworów rozproszonych Stefana Grabińskiego mam poczucie, że niezależnie od tego, jak bardzo będę się starał, i tak napiszę za mało. Od kiedy, jakieś półtora roku temu, usłyszałem pierwsze wspomnienia o możliwości ich wydania, wiedziałem, że będzie to jedna z najbardziej wyczekiwanych przeze mnie premier najbliższych lat. A kolejne doniesienia wydawcy […]

Ciemne terytoria. Człowiek i świat w prozie Stefana Grabińskiego

Jest to pierw­sza od wielu lat tak obszerna mono­gra­fia twór­czo­ści autora Demona ruchu, kon­cen­tru­jąca się przede wszyst­kim na pro­ble­ma­tyce czło­wieka i świata. Zda­niem autorki Gra­biń­ski to nie tylko uznany kla­syk hor­roru, ale twórca o zain­te­re­so­wa­niach znacz­nie szer­szych. Mimo iż do czy­nie­nia mamy z książką naukową, czyta się ją świet­nie i z pew­no­ścią jest to lek­tura godna pole­ce­nia każ­demu […]

Rocznik Przemyski w sprzedaży

Można już zamawiać najnowszy numer “Rocznika Przemyskiego” (zeszyt Literatura i Język), którego lwia część poświęcona została twórczości Grabińskiego. Jest to swoiste ukoronowanie Roku Stefana Grabińskiego, w ramach którego odbywały się m. in. konferencje naukowe, panele dyskusyjne i wieczorki literackie. Poniżej prezentujemy zawarte w numerze teksty, które traktują o naszym polskim Poe. Cena zeszytu wynosi 30,00 […]

Spis treści Ciemnych terytoriów

Znamy już spis tre­ści Ciem­nych tery­to­riów Elizy Krzyńskiej-Nawrockiej, które jesie­nią ukażą się w sprze­daży za sprawą wydaw­nic­twa Agharta. Pozy­cja ta będzie liczyć około 300 stron w for­ma­cie A5. Przypominamy, że objęliśmy tę książkę naszym patronatem. A oto, czego możemy się tam spodziewać:

O Grabińskim z nowej perspektywy

Jeszcze do niedawna o Stefanie Grabińskim słyszało niewielu, a jedyne liczące się opracowanie twórczości pisarza stanowiła monografia Hutnikiewicza. Za sprawą Roku Stefana Grabińskiego ten stan rzeczy szybko zmienia: wznawiane są zarówno utwory polskiego Poe, jak i wydawane są analizy i interpretacje jego dzieł. Do tej drugiej kategorii zaliczać się będą Figury pożądania, figury pisania w […]

Festiwal w Przemyślu

W dniach 14-16 września bieżącego roku odbędzie się Przemyślu “Festiwal 3GR”, który jest punktem kulminacyjnym Roku Stefana Grabińskiego. Na czas tego wydarzenia zaplanowane są m.in. koncert muzyczny, Zombie Walk ulicami miasta czy… wycieczka na Ukrainę śladami naszego klasyka grozy! Wszystkich serdecznie zapraszamy do udziału. Poniżej prezentujemy plakat promujący tę imprezę.

Premiera Wichrowatych linii

Ten weekend bez wątpienia zapisze się w pamięci wszystkich fanów Stefana Grabińskiego. Właśnie dziś nastąpiła premiera Wichrowatych linii, zbioru nowel i tekstów krytycznych Stefana Grabińskiego, z których większość nie doczekała się – do teraz – wznowienia po wojnie. Wszystkich zainteresowanych zakupem zapraszamy do sklepiku internetowego, w którym można nabyć tę pozycję.

Wichrowate linie

Prezentowany Czytelnikom tom utworów rozproszonych pt. Wichrowate linie zbiera po raz pierwszy wszystkie publikowane wyłącznie na łamach przedwojennej prasy krótkie formy prozatorskie Grabińskiego, które nigdy nie zostały włączone przez pisarza do żadnego z wydań książkowych. Składają się nań bardzo różne gatunkowo teksty, powstałe na przestrzeni przeszło dwudziestu lat (1912-1936): od noweli niesamowitej, której Grabiński był […]

Wichrowate linie niebawem w sprzedaży

Mamy wspaniałą wiadomość dla fanów Stefana Grabińskiego. Długo ocze­ki­wa­nie Wichro­wate linie tra­fiły do druku, w związku z czym już na dniach będziemy mogli cie­szyć się premierą tego zbiorku. Bar­dzo praw­do­po­dobne, że książka trafi do sprze­daży już pod koniec tego tygo­dnia! Zmia­nie uległ wygląd okładki. Nową wer­sję pre­zen­tu­jemy poniżej. Przypominamy, że pozycja ta objęta została patronatem […]

Opowiadanie inspirowane Grabińskim – koniec I etapu

Dziś minął termin nadsyłania prac na konkurs organizowany w ramach Roku Stefana Grabińskiego. Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za przysłane opowiadania. Rozpoczynamy teraz drugi etap tej inicjatywy, w czasie którego jury będzie oceniało przesłane teksty. Wyniki konkursu ogłosimy 30 września.

Książka o twórczości Grabińskiego

Jesienią bieżącego roku planowane jest wydanie książki Ciemne terytoria Elizy Krzyńskiej-Nawrockiej poświęconej twórczości Stefana Grabińskiego. Jest to pierwsza od wielu lat tak obszerna monografia twórczości autora Demona ruchu, koncentrująca się przede wszystkim na problematyce człowieka i świata. Zdaniem autorki Grabiński to nie tylko uznany klasyk horroru, ale twórca o zainteresowaniach znacznie szerszych. Mimo iż do […]

Przewiń do góry