Po drugiej stronie

Pionierska na rynku polskim pozycja poświęcona w całości weird fiction, czy jak zwykło się tłumaczyć nazwę tego gatunku – opowieści niesamowitej. Antologia ta dedykowana jest klasykom tego gatunku: Stefanowi Grabińskiemu, H.P. Lovecraftowi i Thomasowi Ligottiemu.Większość opowiadań wyłoniona została na drodze konkursu organizowanego przez wydawnictwo Agharta i portale Carpe Noctem i HPLovecraft. Obszerny wstęp. Opowiadania utrzymane w konwencji niedopowiedzenia, niesamowitości i grozy. Teksty krytyczne mistrzów gatunku.

Spis tre­ści:

 • Przed­mowa – Sta­ni­sław Żuławski

WSTĘP:

 • Wstęp – Michał Budak
 • Filo­zo­fia weird fic­tion – Paweł Mateja
 • Czy weird fic­tion to lite­ra­tura poważna? – Mate­usz Kopacz
 • Współ­cze­sne weird fic­tion w kra­jach anglo­sa­skich – Sła­wo­mir Wielhorski

OPOWIADANIA:

 • Trzy noce – Leonid Andriejew
 • Serce kolei – Łukasz Orbitowski
 • Rubie­życa – Tomasz Połoński
 • Wspólna podróż – Renata Majgier
 • Ognio­mistrz – Rafał Chojnacki
 • Maszy­ni­sta – Tomasz Fenske
 • Paznok­cie – Łukasz Wesołowski
 • Uśmiech Zuzy – Ryszard Wojtyński
 • Fik­cja na ulicy Krzy­wej – Paweł Mateja
 • Kłę­bo­wi­sko – Dawid Kain
 • Wojna – Wojciech Gunia:
 • Dualizm – Kazimierz Kyrcz
 • Żart – Miko­łaj Zalewski
 • Śnie­nie – Mate­usz Kopacz
 • Żegnaj, Mel­hi­za­bet – Bar­tosz Orlewski
 • Pocz­tówki z Głębi – Mar­cin Podlewski
 • Cień pośród gwiazd – Michał Leszczyński
 • Opo­wieść Lasoty – Jakub Łakomy
 • W labi­ryn­cie Sapmi – Mag­da­lena Knedler
 • 21.12.12 – Krzysz­tof Dąbrowski
 • Język anio­łów – Mar­cin Knoppek

TEKSTY TEORETYCZNE:

 • O fan­ta­styce i meta­fan­ta­styce – Ste­fan Grabiński
 • List do Zealii Brown Reed Bishop, 5 czerwca 1927 – H.P.Lovecraft
 • List do Cathe­rine L. Moore, maj 1935 – H.P.Lovecraft
 • List do E. Hof­f­manna Price’a,  28 wrze­śnia 1935 – H.P.Lovecraft
 • List do Fritza Leibera, 9 listo­pada 1936 – H.P.Lovecraft
 • Uwagi w tema­cie pisa­nia hor­roru (opo­wia­da­nie) – Tho­mas Ligotti

NOTY AUTORSKIE

Tytuł: Po drugiej stronie

Wydawnictwo: Agharta

Prze­kład utwo­rów anglo­ję­zycz­nych: Mate­usz Kopacz

Przekład z rosyjskiego: Przemysław Musiałowski

Grafika na okładce: Ryszard Woj­tyń­ski

Okładka: Jakub Przetocki

Ilustracje: Julianna Mateja

Format: s. 404, oprawa miękka

Cena z okładki: 39,90

Data wydania: 2013-04-26

Po drugiej stronie

Data wydania: 2013-04-26

Przewiń na górę