Kró­le­stwo cieni i inne opo­wia­da­nia z mito­lo­gii Cthulhu

Mniej znane obli­cze mistrza fan­tasy, twórcy legen­dar­nego herosa — Conana Bar­ba­rzyńcy. Robert E. Howard w czter­na­stu opo­wie­ściach składa lite­racki hołd swo­jemu wie­lo­let­niemu przy­ja­cie­lowi, H. P. Love­cra­ftowi.
Syn­teza „kosmicz­nego hor­roru” mitów o „Wiel­kich Przed­wiecz­nych” z mrocz­nym i bru­tal­nym świa­tem sta­ro­żyt­nych legend!

„…był nie­mal nie­zrów­nany w zdol­no­ści kre­owa­nia auten­tycz­nych uczuć upior­nego stra­chu i kosz­mar­nego suspensu.”
H. P. Love­craft o R. E. Howar­dzie (z przed­mowy do niniej­szej książki)

“…drżę na samą myśl o gigan­tycz­nej prze­pa­ści eonów, jaka roz­ciąga się pomię­dzy naszym stu­le­ciem a cza­sami, gdy zie­mią tar­gały wstrząsy, wyrzu­ca­jące w górę, niczym falę, te błę­kitne pasma szczy­tów i turni, dziś skry­wa­jące rze­czy nie do pomy­śle­nia.“
Frag­ment opo­wia­da­nia Czarna Skała

Howard Phil­lips Love­craft (1890 – 1937) – amerykański pisarz, kon­ty­nu­ator lite­rac­kiej spu­ści­zny E. A. Poego, mistrz weird fic­tion, twórca „mito­lo­gii Cthulhu”, uwa­żany za ojca współ­cze­snego horroru.

Robert Ervin Howard (1906 – 1936) – niezwykle płodny ame­ry­kań­ski pisarz fan­ta­styczny, publi­ko­wany na łamach legen­dar­nego już maga­zynu “Weird Tales”. Celo­wał w opo­wie­ściach spod znaku fan­tasy, nie stro­niąc jed­nak od kry­mi­nału, weird fic­tion, hor­roru, czy nowel historyczno-przygodowych. Naj­bar­dziej znany jest jako twórca postaci Conana Bar­ba­rzyńcy oraz Solo­mona Kane’a, opo­wie­ści o któ­rych docze­kały się roz­licz­nych ekra­ni­za­cji. Barwne i twór­cze nawią­za­nia do sta­ro­żyt­nych dzie­jów oraz mitów przy­nio­sły mu pośmiertną sławę, a jego dzieła stały się pre­kur­so­rami gatun­ków sword & sor­cery czy heroic fan­tasy.

Tytuł: Kró­le­stwo cieni i inne opo­wia­da­nia z mito­lo­gii Cthulhu

Autor:Robert E. Howard

Wydawnictwo: Agharta

Data wydania: grudzień 2012

Prze­kład: Mate­usz Kopacz

Gra­fika: Kaja Kaspro­wicz

Spis tre­ści: 

1) Pamięci Roberta Ervina Howarda — H. P. Love­craft
2) Arkham
3) Czarna Skała
4) Potwór na dachu
5) Pło­mień Aszur­ba­ni­pala
6) Kró­le­stwo cieni
7) Robaki Ziemi
8) Dzieci Nocy
9) Lud mroku
10) Czarny niedź­wiedź gry­zie
11) Nie kop­cie mi grobu
12) Kopytne mon­strum

APENDYKS:

13) Wyzwa­nie spoza świa­tów [frag­ment]
14) Czarne eony [frag­ment]
15) Dom pośród dębów [frag­ment]
16) Brama do Świata [fragment]

Kró­le­stwo cieni i inne opo­wia­da­nia z mito­lo­gii Cthulhu

Data wydania: 2013-01-12

Przewiń na górę