Ciemne terytoria. Człowiek i świat w prozie Stefana Grabińskiego

Jest to pierw­sza od wielu lat tak obszerna mono­gra­fia twór­czo­ści autora Demona ruchu, kon­cen­tru­jąca się przede wszyst­kim na pro­ble­ma­tyce czło­wieka i świata. Zda­niem autorki Gra­biń­ski to nie tylko uznany kla­syk hor­roru, ale twórca o zain­te­re­so­wa­niach znacz­nie szer­szych. Mimo iż do czy­nie­nia mamy z książką naukową, czyta się ją świet­nie i z pew­no­ścią jest to lek­tura godna pole­ce­nia każ­demu miło­śni­kowi autora Sala­man­dry, lite­ra­tury grozy, wresz­cie – lite­ra­tury w ogóle…

Tytuł: Ciemne terytoria. Człowiek i świat w prozie Stefana Grabińskiego

Autor: Eliza Krzyńska-Nawrocka

Wydawnictwo: Agharta

Format: s. 330, A5, okładka miękka

Data wydania: 28 grudnia 2012

Cena z okładki: 29,00

Projekt okładki: Michał Nawrocki

Fotografia na okładce: Eliza Krzyńska-Nawrocka

 —

Spis treści:

 • WSTĘP
 • Część pierwsza
  • CZŁOWIEK
  • CIELESNOŚĆ, DUCHOWOŚĆ
  • KOBIETA
  • MĘŻCZYZNA
  • EROTYCZNOŚĆ – KOMPLIKACJE
  • SKRYTY CZŁOWIEK – SOBOWTÓRY
 • Część druga
  • ŚWIAT
  • MIEJSCA
  • NIE-MIEJSCA
  • RZECZYWISTOŚĆ – NIE-RZECZYWISTOŚĆ
  • ISTNIENIE – NIEISTNIENIE
  • INNOŚĆ – OBCOŚĆ – CHOROBA
  • ZAKOŃCZENIE
 • Bibliografia
 • Indeks nazwisk
Ciemne terytoria. Człowiek i świat w prozie Stefana Grabińskiego

Data wydania: 2012-12-28

Przewiń na górę