Polska klasyka grozy

Czwarty numer Biu­le­tynu Carpe Noc­tem ma za zada­nie odkryć przed czy­tel­ni­kiem  bogac­two tak zwa­nej „pol­skiej kla­syki grozy” — a więc lite­ra­tury fantastyczno-niesamowitej twór­ców takich jak Gra­biń­ski, Huskow­ski czy Antoni Lange.  Pisa­rzy czę­sto nie­słusz­nie zapo­mnia­nych, któ­rych teraz ponowne odkry­cie winno roz­wiać mit, jakoby w Pol­sce hor­roru nigdy się nie pisało.

Polska klasyka grozy
Przewiń na górę