Krew i flaki

Trzeci numer Biu­le­tynu Carpe Noc­tem został podzie­lony na dwie czę­ści: publi­cy­styczną i lite­racką. W pierw­szej można zna­leźć dwu­głos o twór­czo­ści Edwarda Lee, arty­kuł o krwa­wych rytu­ałach oraz tekst o ciele u Clive’a Bar­kera. Nato­miast na pozo­sta­łych stro­nach cza­so­pi­sma znaj­duje się trzy­na­ście naj­lep­szych minia­tur z sierp­nio­wego kon­kursu literackiego.

https://carpenoctem.pl/wp-content/uploads/2011/07/carpenoctem-biuletyn2.epub

Krew i flaki
Przewiń na górę