Spis treści Po drugiej stronie

Znany jest już spis treści konkursowej antologii weird fiction zatytułowanej Po drugiej stronie. Szykuje się prawdziwa gratka dla fanów, ponieważ będzie to jedna z obszerniejszych pozycji wydanych nakładem wydawnictwa Agharta. Premiera zaplanowana jest na początek kwietnia, więc prosimy uzbroić się w cierpliwość.

—-

Spis tre­ści:

 • Przed­mowa – Sta­ni­sław Żuławski

WSTĘP:

 • Wstęp – Michał Budak
 • Filo­zo­fia weird fic­tion – Paweł Mateja
 • Czy weird fic­tion to lite­ra­tura poważna? – Mate­usz Kopacz
 • Współ­cze­sne weird fic­tion w kra­jach anglo­sa­skich – Sła­wo­mir Wielhorski

OPOWIADANIA:

 • Trzy noce – Leonid Andriejew
 • Serce kolei – Łukasz Orbitowski
 • Rubie­życa – Tomasz Połoński
 • Wspólna podróż – Renata Majgier
 • Ognio­mistrz – Rafał Chojnacki
 • Maszy­ni­sta – Tomasz Fenske
 • Paznok­cie – Łukasz Wesołowski
 • Uśmiech Zuzy – Ryszard Wojtyński
 • Fik­cja na ulicy Krzy­wej – Paweł Mateja
 • Kłę­bo­wi­sko – Dawid Kain
 • Wojna – Woj­ciech Gunia:
 • Dualizm – Kazi­mierz Kyrcz
 • Żart – Miko­łaj Zalewski
 • Śnie­nie – Mate­usz Kopacz
 • Żegnaj, Mel­hi­za­bet – Bar­tosz Orlewski
 • Pocz­tówki z Głębi – Mar­cin Podlewski
 • Cień pośród gwiazd – Michał Leszczyński
 • Opo­wieść Lasoty – Jakub Łakomy
 • W labi­ryn­cie Sapmi – Mag­da­lena Knedler
 • 21.12.12 – Krzysz­tof Dąbrowski
 • Język anio­łów – Mar­cin Knoppek

TEKSTY TEORETYCZNE:

 • O fan­ta­styce i meta­fan­ta­styce – Ste­fan Grabiński
 • List do Zealii Brown Reed Bishop, 5 czerwca 1927 – H.P.Lovecraft
 • List do Cathe­rine L. Moore, maj 1935 – H.P.Lovecraft
 • List do E. Hof­f­manna Price’a,  28 wrze­śnia 1935 – H.P.Lovecraft
 • List do Fritza Leibera, 9 listo­pada 1936 – H.P.Lovecraft
 • Uwagi w tema­cie pisa­nia hor­roru (opo­wia­da­nie) – Tho­mas Ligotti

NOTY AUTORSKIE

Prze­kład utwo­rów anglo­ję­zycz­nych: Mate­usz Kopacz

Okładka: Ryszard Woj­tyń­ski

Ilość stron: około 450

Spis treści Po drugiej stronie
Przewiń na górę