Młody Sherlock Holmes. Zabójcza chmura

Sher­lock Hol­mes ma czter­na­ście lat. Upły­nie jesz­cze tro­chę wody w Tami­zie, zanim sta­nie się owym słyn­nym detek­ty­wem, ale już tra­fia mu się pierw­sze śledz­two. W lesie nie­da­leko dworu jego stry­jo­stwa zostają zna­le­zione zwłoki pokryte dziw­nymi bąblami, a ślad pro­wa­dzi do pew­nego barona. Jaką ponurą tajem­nicę skry­wają ponure lon­dyń­skie doki? I jak się na tym wszyst­kim sku­pić, skoro tuż obok jest piękna rudo­włosa Vir­gi­nia? Zabój­cza chmura to pierw­szy tom serii o nasto­let­nim bły­sko­tli­wym detek­ty­wie. Fra­pu­jąca fabuła, zna­ko­mi­cie oddany kli­mat miej­sca i czasu oraz barwne posta­cie skła­dają się na powieść, pod jaką chęt­nie pod­pi­sałby się sam Conan Doyle.

Autor: Andrew Lane

Tytuł: Młody Sher­lock Hol­mes. Zabój­cza chmura

Tytuł ory­gi­nału: Young Sher­lock Hol­mes. Death Cloud

Prze­kład: Domi­nika Cieśla-Szymańska

Wydaw­nic­two: W.A.B.

Cena: 29,90 zł

For­mat: okładka miękka

Data wyda­nia: 19 paź­dzier­nika 2011